lundi 16 octobre 2017

Exercice de grammaire : de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum; l'imparfait, le prétérit / sterke en onregelmatige werkwoorden; verbes forts ou irréguliers / Nederlands; néerlandais

  • Exercice de grammaire en contexte / Grammaticale oefening in context
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
  • L'imparfait, le prétérit / de o.v.t. (onvoltooid verleden tijd), het imperfectum, het preteritum
  • Verbes forts ou irréguliers / Sterke of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)
  • Formes verbales au singulier / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis)
  • Lien vers liste de verbes irréguliers / Link naar lijst met onregelmatige werkwoorden :  http://docnederlands.skynetblogs.be/tag/sterke+of+onregelmatige+werkwoorden
---------------
Poster : Hollande, paradis des jeunes
---------------
EXERCICE GRAMMATICAL sur l'imparfait (ou le prétérit)  
GRAMMATICA-OEFENING over de o.v.t. (de onvoltooid verleden tijd of het imperfectum of het preteritum)

----------------
Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible sur Pinterest 
https://www.pinterest.fr/pin/319051954843774653/

Document 'Schrijf de tekst in de o.v.t.' en format JPG disponible dans la collection Google+ :Grammatica-oefeningen Nederlands : OPLOSSINGEN / SOLUTIONS

Ik had vakantie. Ik keek naar de lucht. Ja, de zon scheen. Ik deed de deur open en ging naar buiten. Ik riep mijn hond Pim : die lag voor de tuindeur. Pim dacht niet lang na; hij liep met me mee tot aan de grens van het dorp. Er viel een zware regen. Het was veel te slecht weer om buiten te lopen. Ik ging weer naar huis. Ik dronk een glas melk en at twee boterhammen. Wat moest ik de hele dag beginnen? Ik begon aan een derde boterham. Ik hielp mijn moeder een beetje. Ik zocht mijn boeken. 's Middags liet ik mijn boeken liggen en sliep een uur of twee. 

lundi 21 août 2017

Grammaire : tevreden OVER, tevreden MET; content DE / voorzetsels, preposities; prépositions / grammatica, spraakkunst / Nederlands; néerlandais

  • Emploi des prépositions OVER et AAN avec l'adjectif qualificatif TEVREDEN / Gebruik van de voorzetsels (preposities) OVER en AAN met het bijvoeglijk naamwoord (het adjectief TEVREDEN
  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst
---------------

Travel city poster, wall decor, Amsterdam, SetiPosters
---------------

TEVREDEN OVER (content DE)
[iets als goed beschouwen; ermee ingenomen zijn / considérer quelque chose comme bien; être pleinement satisfait de quelque chose]

Hij is tevreden over zijn schoolresultaten.
Il est content de ses résultats scolaires, il est satisfait de ses résultats scolaires.
[Hij is ingenomen met zijn resultaten, hij vindt ze heel goed! / il est satisfait de ses résultats, il les trouve très beaux!]
---------------

TEVREDEN MET
[genoegen nemen met wat men heeft, met zijn lot; niet meer verlangen / se contenter de ce que l'on a, de son sort; ne pas en demander plus]

Hij is tevreden met zijn schoolresultaten.
Il se contente de ses résultats scolaires, il se satisfait de ses résultats scolaires.
[hij neemt genoegen met het resultaat, ook al had hij misschien nog hogere cijfers verwacht / il est content de ses résultats, même s'il avait peut-être espéré obtenir des points plus élevés]

Iemand kan dus tevreden zijn met iets
terwijl hij er niet (helemaal) tevreden over is. 
Quelqu'un peut donc se contenter de quelque chose
alors qu'il n'en est pas (tout à fait) content.
---------------

Document 'Tevreden OVER/MET' en format JPEG sur Pinterest : https://fr.pinterest.com/pin/319051954843087137/

Document 'Tevreden OVER/MET' également disponible dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen :
Bronnen Sources :

Th. Vindevogel, Het juiste voorzetsel, Lexicon van het voorzetselgebruik in het Nederlands, Uitgevrij Heideland-Orbis N.V., Hasselt.

Siegfried Theissen, Philippe Hiligsmann, Roland Lousberg, Nouveau dictionnaire contrastif des prépositions, français-néerlandais avec exercices, de Boeck.

Prisma van de voorzetsels, gids voor het gebruik van de juiste voorzetsel, Prisma-boeken, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht

Taaladvies, Taalunie, Tevreden met/over :